%100 YEŞİL ENERJİ ÜRETİYORUZ.
%100 YEŞİL ENERJİ KULLANIYORUZ.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

GÜRİŞ HOLDİNG, İnsan Kaynakları, İnsan Hakları, Çevre Sağlık ve Güvenlik, Kalite, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Etik İlkeler, Taciz, Şiddet ve Ayrımcılık Önleme Politikalarımız’a dayanan ilkeleri benimsemiştir. Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Faaliyetlerimizde sürdürülebilirliğin; çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını dikkate alırız.
 • Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına önem veririz. Çevresel riskleri değerlendirerek ve tüm uygun azaltım önlemlerini planlayarak, gerçekleştirilecek faaliyetlerin çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi hedefleriz.
 • İnsan haklarına saygı duyulan bir çalışma ortamı yaratmak ve insan haklarını doğrudan ya da dolaylı olarak ihlal eden uygunsuzlukların oluşmamasını sağlamak için gerekli çalışma yöntemlerini belirleriz, geliştiririz.
 • Çalışanlarımıza ve iş başvurusunda bulunan adaylara din, dil, ırk, yaş, renk, milliyet, etnik köken, cinsiyet tanımı ya da ifadesi, siyasi görüşü veya başka herhangi bir özelliği nedeniyle ayrım yapmadan eşit fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen göstermekteyiz. Etik İlkeler, İnsan Kaynakları, İnsan Hakları Politikalarında da vurguladığımız üzere çalışanlarımız arasında ayrımcılık yapılmasına hiçbir koşulda fırsat vermeyiz.
 • Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan çocuk işçi çalıştırmama ilkesi doğrultusunda çocuk işgücünü şirket bünyesinde çalıştırmayız.
  Tüm tedarikçilerimizin, politika esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlamasını bekleriz. Politikamıza uygun olmayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmamaya dikkat ederiz.
 • Tedarikçilerimizin iş yaparken insan haklarına ve çevreye saygı gösterilmelerini bekleriz.
 • Çalışanlarımıza güvenli ve her türlü taciz, istismar, suistimal ya da şiddetten uzak çalışma ortamı sunmaya dikkat ederiz. Fiziksel, cinsel ve her türlü psikolojik taciz ve şiddet yolu ile rahatsızlık veren yıldırma amaçlı davranışlara tolerans göstermeyiz.
 • En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımız için iş sağlığı ve güvenliği alanında iyileşmeyi sağlayacak uygulamaları hayata geçirmeyi planlarız.
 • Tedarikçilerimizin seçiminde adil, dürüst ve objektif davranırız. Ürün ve hizmet kalitesini dikkate alarak tedarik zinciri boyunca sürdürülebilirliği sağlamaya çalışırız.
 • Toplumun ve yerel paydaşlarımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yerel istihdama önem vermekteyiz.
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmayı hedefleriz.
 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında da vurguladığımız üzere her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındayız.
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmekteyiz, iyileştirmekteyiz.
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımının kurum kültürüyle bütünleştirilmesine ilişkin çalışan farkındalığını artırmak için eğitimler düzenlemekteyiz.
 • Eğitim yatırımları ve burslar ile eğitime destek vermekteyiz.
 • GÜRİŞ genelinde bilgi güvenliğinin daha etkin yönetilmesini sağlamak amacıyla bilgi güvenliği hakkındaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmekteyiz.